به نام خداوند مهربان

به نام خداوند مهربان

همزمان با رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در روز سه شنبه  ۱۵ آبان ماه مراسم صبحگاه با سرود (رضا، رضا) توسط دانش آموزان پایه اول که خود را با شال و پرچم سیاه آراسته بودند آغاز گردید و علاوه بر آن در مورد خصلت های خوب حضرت محمد (ص)  نیز صحیت شد و برای آموزش بیشتر با خصلت های دینی کارتونی زیبا در مورد یکی از داستانهای پیامبر(ص) برای دانش آموزان پخش شد .