به نام خداوند مهربان

۲۳ مهرماه به نام روز جهانی عصای سفید نام گذاری شده است، که به همین مناسبت برای دانش آموزان در رابطه با این روز صحبت شد و دلیل نام گذاری توضیح داده شد.

در کنار آن برای ملموس بودن این رویداد از دانش آموزان دعوت شد تا بر روی سن قرار گرفته و با چشم های بسته اشیاء را لمس کنند و تشخیص دهند که چه نوع شیئی می باشد تا بتوانند از زاوایای نگاه یه روشندل آگاهی یایند.

سپس یرای مفرح شدن مراسم با دانش آموزان بازی انجام شد، بدین صورت که با چشم های بسته و گرفتن عصای نمادین بتوانند صندلی هایی که بر روی آن گل قرار داده شده را پیدا کنند و در آخر دانش آموزان برای همه روشندلان آرزوی موفیقت و سربلندی نمودند.