به نام خداوند مهربان

در این روز هر گروه از دانش آموزان به تفکیک پایه های خود در ابتدا در یکی از غرفه های اردوی رنگ و هنر قرار گرفتند. غرفه ها شامل : تزیین کاپ کیک، نقاشی با اثر کف دست، مجسمه سازی، درخت دکمه ای، ساخت ماسک و … بود . دانش آموزان با قرار گرفتن در هر غرفه فعالیت آن غرفه را با شور شوق انجام دادند و سپس به غرفه های دیگر رفتند. برنامه ریزی این روز به صورتی انجام شد که همه ی دانش آموزان در تمامی غرفه ها فعالیت ها را انجام دهند.
پس از اتمام سانس اول و استراحت کردن دانش آموزان غرفه های سانس دوم چیده شد که شامل: پازل چوب بستنی، نقاشی با نی، نقاشی گروهی با اثر انگشت و غرفه ی چاپ بود.