به نام خداوند مهربان

در هفته ی سوم فعالیت های تابستان شاد در مدرسه غنچه های شاد اردوی “آب” برگزار شد. پس از صبحگاه برای دانش آموزان کلیپی به منظور آموزش استفاده صحیح از آب پخش شد. سپس دانش آموزان زیر انداز های خود را در حیاط پهن کردند و مشغول بازی با گروه دوستانشان شدند. کمی بعد با اعلام مربی ها دانش آموزان شروع به پر کردن تفنگ های آب پاش خود کردند و بازی آب پاشی شروع شد . پس از لذت برن فراوان از این بازی دانش آموزان برای استراحت و نوشیدن کمی آب و شکر این نعمت الهی به سالن رفتند و مشغول تماشای فیلمی در مورد آب شدند. در پایان روز مجدد مسابقه ی ریختن آب توسط سبد در ظرف برگزار شد . و اینگونه خاطره ی خوشی در ذهن غنچه های شاد ثبت شد.