به نام خداوند مهربان

در روز شنبه به مناسبت روز زمین پاک برای دانش آموزان پایه پیش دبستان تا سوم ، اردوی باغ راه فدک  که به منظور تقویت حس مشارکت و مسئولیت پذیری و دوستی و نشاط  وسرگرمی و آموزش حفظ محیط زیست تدارک دیده شد .

در این اردو معلمان به همراه دانش آموزان علاوه بر تاکید به حفظ محیط زیست آموزش هایی ضمن اردو به دانش آموزان دادند. بعضی از دانش آموزان با پریایی چادر و بازی و همین طور برخی دیگر با وسایل بازی دیگری که به همراه آورده بودند و همین طور بقیه دانش آموزان با وسایل بازی طراحی شده در پارک،  به بازی گروهی پرداختند . و در نهایت با انداختن عکس دسته جمعی و شکر گزاری از نعمت های خداوند و جمع کردن زباله به اردو خاتمه دادند .