به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری ، یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود .

تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت ، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد ، فرآورده های مضر و زیانبخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها را تهدید می نماید.

در تهران نیز عامل اصلی آلودگی هوا افزایش بی رویه مصرف انرژی در کشور است.

روز ۲۹ دی ماه ، روز هوای پاک نامیده شده که دانش آموزان غنچه های شاد با توجه به اهمیت این موضوع برای آن در روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه اجرای نمادینی برای آن ترتیب دادند که شورای دانش آموزی ابتدا در صف صبحگاه صحبتهای مختصری در رابطه با هوای پاک با پرسش و پاسخ از دانش آموزان آغاز نمود و در یکی از زنگ های تفریح با اجرای دو سرود متفاوت از پایه های اول و چهارم که به همین مناسبت آماده شده بود، ادامه پیدا کرد همچنین دختران غنچه های شاد با کشیدن نقاشی در این رابطه و همین طور نشان دادن تفاوت میان هوای پاک و آلوده برنامه را خاتمه بخشیدند. به امید آسمان همیشه آبی و زمین پاک در همه شهرهای ایران زمین.