به نام خداوند مهربان

گزارش کار آفرینی
دانش آموزان در روز کار آفرینی با استفاده از مهارت های خود در بازار کار مشارکت کردند.
گریم، دست سازه و چند نوع خوراکی ساده از جمله خدمات و محصولات دانش آموزان بود.
۲۰ درصد از درآمد دانش آموزان به عنوان مالیات برداشته شد. در راستای اهداف آموزشی، این مبلغ برای بخشی از زیباسازی حیاط مدرسه هزینه می شود.