به نام خداوند مهربان

اردوی نمایشگاه گل و گیاه

در روز شنبه مورخ ۱/۲/۹۷ اردوی بازدید از نمایشگاه گل و گیاه واقع در نمایشگاه های بین المللی تهران برای دانش آموزان دوره دوم برگزار شد. هر ساله در این نمایشگاه، شرکت های گل فروشی از کشورهای هلند، اسپانیا، ترکیه، اتریش، کره جنوبی، چین و ایتالیا حضور پیدا می کنند .این بازدید به منظور ارتقای زبان و افزایش مهارت برقراری ارتباط با افراد خارجی و در جهت افزایش انگیزش یادگیری زبان صورت گرفت.