به نام خداوند مهربان

گزارش برنامه نوروز پیش دبستان

به مناسبت جشن باستانی نوروز گروه پیش دبستان برنامه ای را برای اولیا تنظیم کردند که شامل سرود بهار و گل گندم و شعر I love my mommy   با همکاری تیم زبان اجراشد . و سپس برنامه ی پروژه محیط زیست و نمایش هفت سین برنامه به پایان رسید.

برنامه نوروز ابتدا با نام خدا و خواندن سرود ملی کشور عزیزمان آغاز شد و سپس نوآموزان سرود مادر را که به مناسبت روز مادر آماده کرده بودند برای اولیا اجرا کردند. سپس خانم یاسینی  سوپروایزر پیش دبستان در مورد جشن و این سنت باستانی صحبت کردند و نوروز نامه را برای اولیا توضیح دادند.

بعد از سخنرانی خانم یاسینی نواموزان عزیز شعر گل گندم و بهار را اجرا کردند. برنامه پروژه ی محیط زیست نیز توسط خود نوآموزان که به گروه های (درختکاری،کمبود اب،تفکیک زباله و مهربانی با حیوانات )بود انجام شد.

بعد از ارائه پروژه، نوآموزان نمایش موزیکال هفت سین را اجرا کردند و برنامه ببا پذیرایی از اولیا و نوآموزان به پایان رسید.