به نام خداوند مهربان

روز برگزاری شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی با ذوق و شوق فراوان همه دانش آموزان آغاز شد. کاندیداها که از یک هفته قبل از بین دانش آموزان دوره دوم انتخاب شده بودند، تبلیغات خود را آغاز کردند و هر کدام برای خود شعار هایی را آماده کردند؛ آنها در زنگ های تفریح مناظره های کوتاهی با یکدیگر داشتند و برای اخذ آرای بیشتر و جذب دانش آموزان، برای آنها سخنرانی کردند.

در روز ۱۳ آبان رأی گیری برگزار شد و در انتها شمارش آرا با حضور مدیریت محترم و معاون پرورشی صورت گرفت و روز ۱۴ آبان اعضای شورای دانش آموزی به دانش آموزان معرفی شدند.

اسامی اعضای شورای دانش آموزی به شرح ذیل است:

رومینا فارسی نژاد، عسل اسدی، آیسان پوریان، تینا ایمانی، نازنین ده بزرگی، سارینا قویدل، صبا عدیلی