یا صانِعَ کُلِ مَصنوع یا خالِقَ کُلِ مَخلوق

میل به زندگی راحت تر در انسان ها باعث شده که از دیر باز تا کنون، انسان علاقه ای وافر به کشف پدیده های هستی و خلق اثرهای ماندگار داشته، تا بتواند برای آسایش خود امکاناتی را فراهم کند. البته گاهی این کشفیات در زمینه نامناسب و حتی به ضرر انسان ها استفاده می شود و زندگی آنها را تحت مخاطره قرار می دهد.

بدین منظور برای یاد آوری استفاده بهتر از نعمت های خدا روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نام گذاری گردیده است.

به مناسبت این روز ابتدا در صف صبحگاه توضیحاتی درباره فلسفه این روز داده شد و همین طور در پایه پنجم، دانش آموزان سرودی را آماده کردند و در صف برای همه اجرا کردند. همین طور زنگ مسابقه علمی در مدرسه نواخته شد که دانش آموزان به کمک معلمین خود در حیاط و سالن مدرسه در سه نوبت آزمایش های علمی خود را در معرض نمایش قرار دادند. در پایه پیش، دانش آموزان مشغول ساخت اشکال هندسی با نی و کاموا شدند، در پایه اول در دو گروه آزمایش ها انجام شد دانش آموزان گروه اول با لمس و بوی بعضی از اجسام باید حدس میزدند شیء مورد نظر چه بوده و در گروه بعد فعالیت در مورد ساخت دیوار بر روی چوب بستنی که داخل دهان دانش آموز دیگر قرار داده شده بود طراحی گردید. در پایه دوم آزمایش در مورد جابجایی هوا و تشکیل شدن باد با استفاده از فرفره، در پایه سوم ساخت نی پرنده با استفاده از نی و کاغذ رنگی، در پایه چهارم آزمایش های متنوعی در زمینه ترکیب مواد و شکست نور و ویژگیهای مواد همچون ساخت حباب، ساخت اسلایم، ساخت خمیر مجسمه سازی و … در پایه پنجم آزمایش باد کردن بادکنک بدون استفاده از دست با موادی که در اختیار آن ها قراداده شده بود و در پایه ششم با استفاده از نی به ساخت مکعب مستطیل و یا ساخت خانه مشغول گردیدند که در نهایت باید حجم آن ها را اندازه گیری می کردند.