به نام خداوند مهربان

در روز آمار و برنامه ریزی ابتدا مراسم با سخنرانی در صبحگاه و این که برنامه ریز دقیق خداوند است و نمونه های آن بیان شد.

همین طور خود بچه ها در مورد برنامه ریزی صحبت کردند و در زنگ تفریح با پخش کلیپ مدرسه ام دیر شد و تفسیر آن نمونه کامل یه فرد بی برنامه بررسی شد و از محسنات برنامه ریزی سخن به میان آمد، همین طور با پخش کلیپ در کلاسی که کلیپ را مشاهده ننمودند مجدداً در مورد آن بحث شد و شرکت کردن دانش آموزان در بحث و مثال های جالب آن ها در مورد آمار و برنامه ریزی بحث را شیرین تر نمود.