به نام خداوند مهربان

به مناسیت روز جهانی استاندارد در زنگ تفریح دوم مراسمی برای دانش آموزان برگزار شد.

مراسم با آهنگی در مورد استاندارد آغاز شد.  بعد از آن، در ابتدا در مورد علامت استاندارد و معنی کلمه استاندارد و سپس در مورد تاریخچه پیدایش آن ، علت استفاده و این که در کجاها از آن استفاده میشود بحث شد، که با پرسش و پاسخ از دانش آموزان و همین طور مشارکت آن ها در پیدا کردن علامت استاندارد بر روی اغذیه های خود باز خوردی بهتری از آموزش دریافت شد.

در نهایت دو موسسه اصلی مربوط یه حوزه استاندارد و عملکردشان برای دانش آموزان توضیح داده شد.