به نام خداوند مهربان

به مناسبت روز روستا و عشایر دانش آموزان پایه پیش و اول صبحانه و اغذیه های محلی به همراه خود آوردند .

معلم ها ابتدا در مورد روستا و عشایر برای بچه ها صحبت کردند و فلسفه کوچ عشایر نیز توضیح داده شد ،  سپس بچه هایی که لباس محلی هر شهری را به همراه داشتند هر کدام بیان کردند که این لباس ها مربوط به کدام شهر است و از صبحانه های معروف آن شهر صحبت شد و در آخر بچه ها در کنار معلمهایشان بر سر سفره قرار گرفتند و صبحانه محلی نوش جان کردند.