به نام خداوند مهربان

گزارش مراسم افتتاحیه پایگاه تابستان
این مراسم در صبحگاه دانش آموزان برگزار شد. بعد از قرائت قران و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، خانم دکتر سیفی، معاون آموزشی مدرسه، برای دانش آموزان از فواید پایگاه تابستان گفتند. هدف از این کار ایجاد انگیزه در دانش آموزان بود. سپس دانش آموزان به اجرای ورزش صبحگاهی همراه با موسیقی شاد پرداختند و با مربیان خود به کلاس هایشان راهنمایی شدند. در ادامه بازی های گروهی شاد در زنگ های تفریح با مدیریت ناظم ها صورت گرفت.