به نام خداوند مهربان

در روز ۲۴ اردیبهشت ماه، تمامی دانش آموزان غنچه های شاد با همراهی معلم های گرامی شان به اردوی پارک بهشت مادران رفتند.

در این اردو ابتدا دانش آموزان همراه با معلم های خود در محوطه ی پارک پیک نیک زدند و مشغول به بازی شدند.

پس از بازی و دورهمی ناهار صرف شد و پس از آن تولد متولدین بهار و تابستان در پارک گرفته شد.

پس از مراسم کیک بین دانش آموزان و معلم ها تقسیم شد.