به نام خداوند مهربان

ابوالقاسم فردوسی طوسی  شاعر حماسه‌ سرای ایرانی و سراینده شاهنامه است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سراینده پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.

روز اول بهمن روز بزرگداشت این شاعر گرامی بود که به مناسبت این روز دختران پایه پنجم و ششم برنامه ای آماده کردند که ابتدا یکی از دانش آموزان در مورد فردوسی، زندگی نامه و همین طور شاهکارش برای دانش آموزان صحبت  کرد و سپس گروهی از دانش آموزان پایه پنج نمایش نامه عروسکی را برای دانش آموزان اجرا نمودند. همین طور ایستگاهی برای دادن بروشور در مورد زندگی نامه فردوسی توسط دانش آموزان پایه پنجم دایر شد در ادامه گروهی دیگر از دختران پایه پنجم برای دانش آموزان نمایش نامه رستم و سهراب را اجرا نمودند و دختران پایه ششم با پخش کلیپی از زندگی فردوسی برای کلاس اول مراسم را خاتمه دادند.