به نام آفریدگار دانا و توانا

اردوی باغ کتاب پایه چهارم و پنجم و ششم

در روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه با توجه به اردوهای پیش بینی شده برای دانش آموزان این بار دانش آموزان پایه چهارم و پنجم و ششم به باغ کتاب تهران سر زدند تا بتوانند از غرفه های مربوط به نوجوان بازدید کنند و همین طور از سالن نمایشگاه کتاب و بازیهای فکری هم بازدید نمودند و در نهایت از گذرگاه خیالستان عبور کردند این اردو به منزله تقویت حس مسئولیت در آنان و آشنایی با نحوه خرید کردن ترتیب داده شده بود و دانش آموزان با وسواس بیشتری به انتخاب کتاب مناسب پرداختند.