به نام خداوند بخشنده مهربان

 روز سه شنبه ششم آذر ماه، روز اداره مدرسه توسط دانش آموزان نام گذاری شد و طبق برنامه ریزی دانش آموزان پنجم و ششم با توجه به مسئولیت های واگذار شده به آنان مدرسه خود را اداره نمودند.

هدف از اجرای این برنامه پرورش ابراز وجود در جهت تقویت اعتماد به نفس، تقویت مسؤولیت پذیری، پرورش مهارت ارتباط بین فردی وتقویت برنامه ریزی در دانش آموزان بود و فرصت بسیار خوبی برای پرورش مهارت های فوق حاصل شد .

دانش آموزان از روز قبل با پست خود و مسئولیت خود آشنا شدند، بدین صورت که با قرار دادن اسامی به همراه سمتهای آنان در برد مدرسه فعالیت خود را آغاز نمودند و با اعضای مدرسه به تناسب سمتهای ابلاغی خودشان نشستی داشته وبرنامه ریزی نمودند، در کنار آنان دانش آموزان پایه های دیگر هم به طورکامل این روز را درک نموده و همکاری بسیار خوبی را با آنان به نمایش گذاشتند.