به نام خدا

نخستین جلسه شورای دانش آموزی در ساعت ۱۲:۳۰ تاریخ یکشنبه ۱۳ آذر با حضور اعضای شورا، سفیران بهداشت، مدیریت و معاون پرورشی برگزار شد.

در این جلسه تک تک اعضای شورا معرفی شدند و مدیریت محترم سرکار خانم تورانی نطق کوتاهی در رابطه با وظایف شورا در جهت همسویی با رویکرد مدرسه عرض کردند و اهداف و برنامه های شورا به طور کلی بررسی شد.

سپس برنامه های شب یلدا مطرح شد و هر کدام از اعضا نظرات خود را بیان کردند و برنامه شب یلدا مورد بررسی قرار گرفت.