مهسا صفری

مربی پیش دبستانی

 کارشناسی علوم تربیتی گرایش پیش دبستان دانشگاه پیام نور

سوابق حرفه ای:

۲سالکمک مربی پیش دبستان، ۳سال مربی پیش دبستان

دانش آموخته طراحی آموزشی دوره پیش دبستانی مجموعه مدارس سلام، ارزشیابی توصیفی 

الگوها وروشهای تدریس.

روانشناسی یادگیری

آموزش سازگاربامغز