حوریه خیری

همیار ورزش

کارشناس تربیت بدنی

سابقه کار در پیش  دبستانی ،دارای مدرک مونتو سوری .مهارت در رشته های ورزشی (شنا.والیبال ،بدمینتون ،و…)و طراحی ونقاشی