آموزش نرم افزار word کلاس دوم

هفته دوم بهمن ماه ۹۸ – رایانه

هفته آخر دی ماه ۹۸ – رایانه

هفته چهارم دی ماه ۹۸ – رایانه

هفته سوم دی ماه ۹۸ – رایانه

هفته دوم دی ماه ۹۸ – رایانه

هفته اول دی ماه ۹۸ – رایانه

هفته آخر آذر ماه ۹۸ – رایانه