به نام خداوند مهربان

دانش آموزان مدرسه غنچه های شاد تحت غربالگری پدیکلوز در تاریخ ۱۶و ۹۷/۷/۱۷ قرار گرفتند