گزارش کار پدیکلوزیس

زمان اجرا:/ پاییز۱۴۰۱

تعداد دانش آموزانی که معاینه شدند: کل دانش آموزان مدرسه

توضیحات مورد نیاز:

شپش یک انگل خارجی است که در کودکان شایع است. عمر شپش ماده ۳۰ روز و تعداد تخمهای آن در طول یک دوره زندگی ۵۰ تا ۱۵۰ عدد می‌باشد. محل زندگی این انگل بطور عمده پشت گردن و گوش‌هامی‌باشد. تخم شپش خیلی محکم به ساقه‌ی مو چسبیده است و در فصل سرما شیوع این بیماری بیشترمی‌باشد.بنابراین با توجه به اهمیت بیماری و با هدف کنترل و پیشگیری از شپش سر، برنامه‌ی غربالگری و پیشگیری پدیکلوزیس سر (شپش سر) در مدارس اجرا می‌شود.

به این منظور دبستان دخترانه عنچه‌های شاد برای هر دو دوره از دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ غربالگری انجام داد و هیچ مورد مشکوکی یافت نشد.

دوره بعدی غربالگری پدیکلوزیس  فصل زمستان انجام می‌شود.