به نام خدا 

نظرسنجی از اولیا در رابطه با آموزش از راه دور سال 98

مرحله 1 از 2

50%
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.

 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.
 • لطفا برای هریک از موارد میزان رضایت خود را از 1 تا 4 اعلام فرمایید. 1 بیانگر کمترین رضایت و 4 بیانگر بیشترین رضایت است.