اولین روز از شروع پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸