سخنرانی مسئولین بهداشت و سلامت در خصوص فواید قرص آهن و ویتامین D و کنترل خشم و … با دختران متوسطه اول سلام سبز