سفر به شهر یزد در کنار همراهان همیشگی

هم خوانی سرود سلام در یخچال خشتی شهر تاریخی میبد