بوی مهر، بوی مهربانی، بوی درس و مدرسه، بوی دوستی و محبت است.

در آستانه ماه مهر برایتان سالی سرشار از موفقیت و سربلندی را آرزومندیم …