نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى با حضور ویژه متوسطه اول سلام سبز با انجام تست و اهدای جوایز در تاریخ ۸ اسفند ماه به پایان رسید.