کلاس بازی ریاضی، ویژه ورودی های پایه هفتم سال تحصیلی ۹۹-۹۸