همایش ویژه ورودی های جدید سال تحصیلی ۹۹_۹۸ همراه با حضور مدیریت متوسطه اول سلام سبز و مدیریت مجتمع سلام سبز برگزار گردید.

در این راستا ضمن صحبتهای اولیه مدیران با اولیاء گرامی، عزیزان دیدار انفرادی با مسئولین پایه داشتند و دو طرف سوالات و نکات لازم را به تعامل نشستند.