در این جلسه عملکرد آموزشی و همچنین نقاط قوت و ضعف دانش آموزان به اولیای گرامی توضیح داده شد.

همچنین کارنامه زبان ترمیک نیز ارائه گردید.