در دیماه امسال حین برگزاری امتحانات و اردوهای مطالعاتی، تمامی دانش آموزان عزیزمان در گروههای مختلف از کلیه پایه ها حاضر و نظراتشان را در سایت رسمی مدارس سلام، درخصوص معلمین،پرسنل واحدهای مختلف مدرسه و وضعیت جاری، ارائه و ثبت کردند.

ما خواستار بهبود کار خود در جمیع مراحل و مقاطع هستیم و از یاری شما عزیزان بهره خواهیم گرفت.