شیرینی کنار هم بودن در شب یلدایتان به شیرینی هندوانه

آئین یلدا در سلام سبز با حضور مدیریت در کنار دانش آموزان عزیز برگزار گردید.

در این بین نیت کرده و تفالی به حافظ زدیم