آزمون های هماهنگ سلام تشریحی از تاریخ ۹۷/۰۸/۱۲ لغایت ۹۷/۰۸/۲۰  در متوسطه اول سلام سبز برگزار گردید.