برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۸_۹۷