کلاس های فرهنگی پژوهشی در روز دوشنبه ۲۵/۴/۹۷  در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد.