به نام یگانه هستی بخش

به لطف حضرت ایزد و همت و پشتکار دختران عزیزمان، سالی سرشار از افتخارات آموزشی در کارنامه سلام سبز ثبت گردید. تا همگان به این باور برسند، خواستن توانستن است.

همچنین به پیوست تصاویر افتخارات آموزشی عزیزان ارائه می گردد :