پیروز کسی است که با زیبایی تلاش و کوشش و امید، آینده را بیاراید.

این مجموعه فضایی را به منظور مطالعه ی بیشتر دانش آموزان برای آزمون جامع فراهم کرد . اردوی مطالعاتی به مدت یه هفته برگزار شد که

در ادامه تصویری چند از این اردو را ملاحظه بفرمائید: