برگزاری جلسه کارنامه پایه هفتم

روز یکشنبه ۹۶/۱۰/۲۵، جلسه ایی برای اولیاء پایه هفتم جهت ارائه کارنامه نیمسال اول دانش آموزان ارائه گردید.