راهیابی دختران سلام سبز به مرحله منطقه ایی مسابقات نوجوان خوارزمی

راهیابی دختران عزیزمان به مرحله منطقه ایی مسابقات نوجوان خوارزمی را به تبریک می گوییم.
دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم مسابقات نوجوان خوارزمی بخش هالی طرح های پژوهشی
۱-خانم ها روشا شیخ بشارتی و فریمهر عباسی
۲-خانم ها آتاناز انتظاری و غزل تاجداری

دانش آموز راه یافته به مرحله دوم مسابقات نوجوان خوارزمی بخش احساس واژه، خانم مریم سادات آشنا