اردوی فرهنگی – تاریخی بازدید از کاخ موزه نیاوران

 این کاخ از سلسله بناهای تاریخی است که در اواخر دوره قاجاریه ساخته شده و سپس اقامتگاه ییلاقی خاندان پهلوی بوده است.

کوشک احمد شاهی، اقامتگاه ولیعهد و موزه خودرو از جمله مکان هایی بود که میزبان دانش آموزان دبیرستان سلام سبز بودند.