روز دختر مبارک

     من از تو گلبنی بهتر ندیدم                              زتو باغ گلی خوشتر ندیدم

        میان این همه گل های عالم                            گلی خوشبوتر از دختر ندیدم

خداوند لبخند زد، دختر آفریده شد                     لبخند خدا روزت مبارک