دستیابی مدال برنز کشوری در مسابقات تیمی کمانداران توسط دانش آموز پایه نهم، درسا بیگی را به ایشان و خانواده بزرگ سلام تبریک عرض می نماییم