• نام
 • پریسا
 • ساجده
 • مریم سادات
 • فاطمه سادات
 • دینا
 • آیدا
 • فاطمه سادات
 • نام خانوادگی
 • روغنی
 • عبدالله زاده
 • آشنا
 • اجتهادی
 • ذنوبی
 • لطیفی
 • اجتهادی
 • رشته
 • احکام اسوه حسنه
 • احکام اسوه حسنه
 • انشاء نماز اسوه حسنه
 • قرائت نمازاسوه حسنه
 • موسیقی منطقه ۵
 • تئاتر منطقه ۵
 • مشاعره منطقه ۵
 • رتبه
 • اول
 • اول
 • اول
 • دوم
 • اول
 • رتبه اول در بازیگری
 • اول