دومین جلسه هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم با حضور مدیریت مجتمع جناب آقای میکاییل پور