برگزاری اردوی مطالعاتی برای آمادگی در آزمون هماهنگ نشانه

همراهی دبیر جهت رفع اشکال ریاضی، پنجشنبه ای متفاوت با مطالعه گروهی و رفع اشکال توسط دبیران و کارشناسان در اردوی مطالعاتی

برگزاری پیش آزمون جامع پایه هفتم، هشتم و نهم – تحلیل آزمون توسط دبیران مجرب و آخرین اردوی مطالعاتی ویژه آزمون هماهنگ نشانه

و در پایان

 رقابتی دیگر در قاب سلام
برگزاری آزمون سراسری جامع نشانه در مدارس سلام