زنگ شیمی در پایه هشتم

شناسایی اسید و باز توسط کاغذ لیتموس و معرفی باز فنل فتالئین